ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຢູ່ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດໃນຕອນທີ່ເກີດມີໄພພິບັດ-ເຫດສຸກເສີນໃນແຂວງຄານະງະວະ(ラオス語)

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຢູ່ອາໄສຊາວຕ່າງຊາດໃນຕອນທີ່ເກີດມີໄພພິບັດ-ເຫດສຸກເສີນໃນແຂວງຄານະງະວະ(ラオス語)

ໜູ້ າີນູ້ ແມ່ ນເປັ ນໜູ້ າ ່ີທກ່ ຽວກັບການຊ່ ວຍເຫຼື ອຜ ູ້ຢ ່ ອາໄສຊາວຕ່ າງຊາດໃນຕອນ່ີທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດ.

ຢ ່ ໃນໜູ້ າີນູ້ ແມ່ ນຈະສະໜອງ ຂູ້ ມ ນໃນຕອນ່ີທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫູ້ດູ້ວຍຫ າຍພາສາ.

ນອກຈາກີນູ້ , ຍັງໄດູ້ປະກາດແຈູ້ງການລົງ ຂູ້ ມ ນ່ີທເປັ ນປະໂຫຍດເພຼື ່ ອປ ກິຈດ ສາຶນກໃນການຮັບຮ ູ້ການ ປູ້ອງກັນໄພພິ ບັດໃຫູ້ກັບຜ ູ້ຢ ່ ອາໄສຊາວຕ່ າງຊາດ ນາີອກດູ້ວຍ.

ຖູ້າກົດປຸ່ ມດູ້ ານລຸ່ ມີນູ້ , ໜູ້ າ ຈແຕ່ ລະພາສາກ ່ ຈະສະແດງຼືຂູ້ ນມາ.

englishkantaijihantaijinokoreanspanishportuguesetagalogthaivietnameselaoscambodiayasasinihongo

ຂູ້ ມຸ ນໄພພິ ບັດ

ສະໜອງ ຂູ້ ມ ນກ່ ຽວກັບເຼື ່ລອງແຜ່ ນິດນໄຫວ-ຶຊນາມິ , ສັນຍານເຕຼື ອນແລະການປະກາດເຕຼື ອນໄພ ສະພາບອາກາດ, ຂູ້ ມ ນບ່ ອນີລູ້ ໄພແລະຼື ່ອນໆ. ທ່ ານສາມາດເຼືລອກພາສາສະແດງໄດູ້ຢ ່ ທາງດູ້ ານເທິ ງຂອງ ໜູ້ າ ຈໄດູ້ .

ນູ້ ແມ່ ນໜູ້ າຂອງມ ນິນທິ ສາກົນຄານະງະວະ. ໃນຕອນ່ີທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດຂະໜາດໃຫຍ່ , ພວກເົຮາຈະສົ ່ ງ ຂູ້ ມ ນ່ີທ ຈາເປັ ນໃຫູ້ກັບຊາວຕ່ າງຊາດດູ້ວຍຫ າຍພາສາ.

ແຜ່ ນພັບ - ໂພດສະເຕີ ູ້ ໃນຫ າຍພາສາກ່ ຽວກັບການປູ້ອງກັນໄພພິ ບັດ 

ເວລາເກີດເຫດ, ຈະເຮັດຈັ່ງໄດ?

地震に自信をパンフレット1

englishkantaijikoreanportuguese

ສູ້າງໂດຍ: ມ ນິນທິ ສ ນລວມິວທະຍາສາດ ແລະ ອັກີຄໄພ

地震に自信をパンフレット2

spanishtagalogthaivietnameselaoscambodia

ສູ້າງໂດຍ: ກຸ່ ມຄົ ູ້ນຄວູ້ າິວໄຈນະໂຍບາຍສາກົນທູ້ອງຖິ ່ ນຄານະງະວະ

備えるかわさきパンフレット

englishkantaijikoreanspanishportuguesetagalogyasasinihongo

ສູ້າງໂດຍ: ຫູ້ອງການຄຸູ້ມຄອງໄພອັນຕະລາຍ, ກົມ ດາເີນນງານ ແລະ ວາງແຜນ, ເມຼື ອງ ຄາວະຊະ ກິ


ປູ້ ມແນະ ນາການປູ້ອງກັນໄພພິ ບັດ ສາລັບຊາວຕ່ າງຊາດໃນຫ າຍພາສາ

多言語防災ガイドパンフレット

englishkantaijikoreanspanishportuguesevietnamese

ສູ້າງໂດຍ: ພະແນກຄຸູ້ມຄອງໄພອັນຕະລາຍ, ກົມປູ້ອງກັນໄພພິ ບັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ເມຼື ອງ ຟ ິຈຊະວະ


ຄາແນະ ນາໃນການບັນເທົ າໄພພິ ບັດ ສາລັບຊາວຕ່ າງຊາດ

減災のポイントポスター

ໂພດສະຕີ ູ້ ີ ່ທຮວບຮວມເົອາຈຸ ດີ ່ທ ສາຄັນເພຼື ່ ອໃຫູ້ຊາວຕ່ າງຊາດໄດູ້ປົກປູ້ອງຕົນເອງຈາກໄພພິ ບັດ.

ສະແກນ QR ໂຄດ໌ ດູ້ວຍໂທລະສັບມຼື ຖຼື ຂອງທ່ ານ, ຕັ ູ້ງຄ່ າພາສາໃນໂທລະສັບຂອງທ່ ານ ແລະ ໂພດສະເຕີ ູ້ ຈະສະແດງຶຂູ້ນໃນພາສາີ ່ທທ່ ານຕັ ູ້ງ.

ຊ “QR ໂຄດ໌ ” ແມ່ ນເປັ ນເຼື ່ຄອງໝາຍທາງການຄູ້ າ ີ ່ທ ບິລສັດ DENSO WAVE ຈົດທະບຽນໄວູ້ .

englishyasasinihongo

ສູ້າງໂດຍ: ສານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ

ເຼື ່ຄອງມຼື ຕ່ າງໆີ ່ທເປັ ນປະໂຫຍດຕ ່ ກັບການຊ່ ວຍເຫຼື ອຜ ູ້ຢ ່ ອາໄສຊາວຕ່ າງຊາດໃນຕອນີ ່ທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດ

ເຼື ່ຄອງມຼື ີ ່ທສະໜອງໂດຍສະມາຄົມສາກົນທູ້ອງຖິ ່ ນ (CLAIR) 

CLAIR ສະໜອງເຼື ່ຄອງມຼື ຫ າຍໆຢ່ າງີ ່ທເປັ ນປະໂຫຍດຕ ່ ກັບການຊ່ ວຍເຫຼື ອຊາວຕ່ າງຊາດໃນຕອນ ີ ່ທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດ.


INFO KANAGAWA

ດາເີນນງານໂດຍ: ມ ນິນທິ ສາກົນຄານະງະວະ

ໃຫູ້ ບິລການສົ ່ ງີອເມວກ່ ຽວກັບ ຂູ້ ມ ນີ ່ທເປັ ນປະໂຫຍດໃນກັບຊາວຕ່ າງຊາດດູ້ວຍຫ າຍພາສາ ເປັ ນ ຈານວນ 2 ຫາ 3 ຄັ ູ້ງຕ ່ ເຼືດອນ. ທ່ ານສາມາດຮັບີອເມວດັ ່ ງກ່ າວໄດູ້ທັງໂທລະສັບມຼື ຖຼື (ສະມາດ ໂຟນ) ແລະ ຄອມພິ ວເຕີ ູ້ . ໃນຕອນີ ່ທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດກ ່ ເຊັ ່ ນດຽວກັນ, ຂູ້ ມ ນຈະຖຼື ກສົ ່ ງຫາທ່ ານ.

englishkantaijispanishportuguesetagalogvietnamesenepalesenoyasasinihonno


ແບບສອບຖາມທາງການແພດໃນຫ າຍພາສາ

ສູ້າງໂດຍ: ອົງການ NPO ສະມາຄົມແລກປ່ ຽນສາກົນ ຮາດີທ ໂຄນັນໄດ/ມ ນິນທິ ສາກົນຄານະງະວະ

ນູ້ ແມ່ ນິ ່ສງີ ່ທໃຊູ້ ສາລັບອະທິ ບາຍພະຍາດ ຫຼື ວ່ າ ອາການບາດເຈັ ບ ໃຫູ້ກັບທ່ ານໝ ໃນຕອນີ ່ທຊາວ ຕ່ າງຊາດີ ່ທເົວູ້ າພາສາີ ່ຍປຸ່ ນ ່ບໄດູ້ ໄປໂຮງໝ . ໃນແຕ່ ລະຂະແໜງການິ ່ປນປົວແມ່ ນໄດູ້ຖຼື ກແປ ພາສາໄວູ້ແລູ້ວ ແລະ ໃນແຕ່ ລະພາສາ ຈະມີ ພາສາີ ່ຍປຸ່ ນຄຽງຄ ່ ຢ ່ ນາ. ຮອງຮັບທັງໝົດ 23 ພາສາ.

englishnokantaijinokoreannospanishnoportuguesennothainotagalognovietnamnolaosnocambodiannoindonesiannonepalesenoburmesenogermanynorussiannofrenchnopersiannoarabicnocroatiannotamilnosinharanoukurainiannomongolianno


Safety tips

ຄວບຄຸ ມດ ແລໂດຍ: ສານັກງານການທ່ ອງທ່ ຽວປະເທດີ ່ຍປຸ່ ນ

ນູ້ ແມ່ ນແອັ ບພີ ເຄຊັ ່ ນີ ່ທປະກາດແຈູ້ງ ຂູ້ ມ ນໄພພິ ບັດພາຍໃນປະເທດີ ່ຍປຸ່ ນອັດຕະໂນມັດດູ້ວຍຫ າຍ ພາສາ. ທັງໝົດແມ່ ນ 15 ພາສາ.

セーフティーチップス ດາວໂຫ ດ ອະທິ ບາຍ

For Android

セーフティーチップスのQRコードアンドロイド

For iPhone

セーフティーチップスのQRコードiphone

nihonnoenglishno


NHK WORLD-JAPAN

ດາເີນນງານໂດຍ: ສະມາຄົມໂທລະພາບແລະກະຈາຍສຽງແຫ່ ງປະເທດີ ່ຍປຸ່ ນ (NHK)

NHK World JAPAN ແມ່ ນແອັ ບພີ ເຄຊັ ່ ນີ ່ທສາມາດເິ ່ບງຟັງຂ່ າວແລະລາຍການີ ່ທອອກອາກາດ ໄດູ້ດູ້ວຍຫ າຍພາສາ. ແລະ ຍັງໃຫູ້ການ ບິລການແຈູ້ງ ຂູ້ ມ ນສຸ ກເີສນກ່ ຽວກັບແຜ່ ນິດນໄຫວ-ຶຊນາ ມິ ໃນໂທລະສັບມຼື ຖຼືີອກດູ້ວຍ.

NHKワールド ດາວໂຫ ດ ອະທິ ບາຍ

For Android

ja-nhk-android

For iPhone

ja-nhk-ios

nihonnoenglishno

Japan Safe Travel

ດາເີນນງານໂດຍ: ກົມທ່ ອງທ່ ຽວແຫ່ ງຊາດີ ່ຍປຸ່ ນ (JNTO)

ສົ ່ ງ ຂູ້ ມ ນຂ່ າວສານີ ່ທກ່ ຽວຂູ້ອງກັບຄວາມອຸ່ ນໃຈ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜ ູ້ ເີດນທາງີ ່ທມາ ຢູ້ ຽມຢາມີ ່ຍປຸ່ ນເຊັ ່ ນ: ສັນຍານເຕຼື ອນໄພ ແລະ ການປະກາດເຕຼື ອນໄພພິ ບັດທ າມະຊາດ, ການ ຕິ ດຂັດຈາລະຈອນຂອງລະບົບການຂົນສົ ່ ງ, ແລະ ແຈູ້ງເຕຼື ອນກ່ ຽວກັບພະຍາດຕິ ດແປດ ແລະ ພະຍາດລົມແດດຮູ້ອນຕ່ າງໆເປັ ນຕົ ູ້ນ.

日本政府観光局のロゴ X (Twitter ເກົ ່ າ) ອະທິ ບາຍ

japan-safe-travel-qr

nihonnoenglishno

ກ່ ຽວກັບສ ນຊ່ ວຍເຫຼື ອຫ າຍພາສາໃນຕອນີ ່ທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດຄານະງະວະ

ໃນຕອນີ ່ທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດຂະໜາດໃຫຍ່ ,ທາງ ສານັກງານມາດຕະການປູ້ອງກັນໄພພິ ບັດແຂວງ ແມ່ ນຖຼື ກສູ້າງຕັ ູ້ງຶຂູ້ນ ແລະ ແຂວງຄານະງະວະ ແລະ ມ ນິນທິ ແລກປ່ ຽນສາກົນຄະນະງະວະ ກ ່ ໄດູ້ ສູ້າງຕັ ູ້ງ ແລະ ດາີນນງານ “ສ ນຊ່ ວຍເຫຼື ອຫ າຍພາສາ ສາລັບໄພພິ ບັດແຂວງຄານະງະວະ” ເພຼື ່ ອ ໃຫູ້ການສະໜອງ ຂູ້ ມ ນ ແລະ ໃຫູ້ ຄາຶປກສາຕ ່ ກັບຜ ູ້ ຢ ່ ອາໄສຊາວຕ່ າງຊາດ.

ການຮັບສະໝັກອາສາສະໝັກຜ ູ້ ແປພາສາ-ການແປເອກະສານໃນຕອນີ ່ທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດ

ຮັບສະໝັກອາສາສະໝັກລ່ າມແປພາສາ-ການແປເອກະສານໃນຕອນີ ່ທເກີ ດມີ ໄພພິ ບັດ.

ໄປີ ່ທໜູ້ າຮັບສະໝັກອາສາສະໝັກ

ລວມິລູ້ ງສ

このページに関するお問い合わせ先

文化スポーツ観光局 国際課

文化スポーツ観光局国際課へのお問い合わせフォーム

外国籍県民支援グループ

電話:045-285-0543

ファクシミリ:045-212-2753

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 国際課です。