ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > Impormasyon tungkol sa pamumuhay(Tagalog )

更新日:2022年10月6日

ここから本文です。

Impormasyon tungkol sa pamumuhay(Tagalog )

生活情報(タガログ語版)

Ipinapakilala sa page na ito ang mga pagpupunyagi ng International Division ng Kanagawa Prefectural Government kaugnay sa mga dayuhang residente ng prefecture sa 10 wika at wikang Hapon na madaling maintindihan.

Guidebook sa Pamumuhay at Pagtatrabaho(Immigration Services Agency)

Guidebook sa Pamumuhay at Pagtatrabaho

Listahan ng Impormasyon sa Iba’t Ibang Wika

Listahan ng Impormasyon sa Iba’t Ibang Wika

Tagengo Shien Center Kanagawa (Multilingual Support Center Kanagawa)

Upang lumikha ng kapaligiran kung saan makapamumuhay nang panatag ang loob at ligtas ang mga dayuhang residente ng prefecture at dayuhang dumalaw sa prefecture, at isaganap ang lipunan kung saan nagsasama-sama ang iba’t ibang kultura, itinatag ang “Tagengo Shien Center Kanagawa (Multilingual Support Center Kanagawa),” na nagsasagawa ng suporta ng impormasyon sa iba’t ibang wika.

Mula Hunyo ng 2019, pinalawak ang tungkulin ng multilingual call center, na isa sa mga tungkulin ng Tagengo Shien Center Kanagawa (Multilingual Support Center Kanagawa), sa pamamagitan ng pagdagdag ng panibagong 5 wika upang makatugon sa 11 wika, at iba pa.

Wika ng pagtugon (11 wika)
Ingles, Intsik, Tagalog, Vietnamese, Kastila, Portuguese, Nepali, Thai, Koreano, Indonesian, wikang Hapon na madaling maintindihan

Oras ng tanggapan
9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:15 (liban sa Sabado, Linggo, mga holiday, katapusan at simula ng taon)

Numero ng telepono
045-316-2770
Libre ang pagtatanong, ngunit may bayad sa pagtawag. Pangangalagaan ang anumang lihim.

Para sa mga detalye tulad ng araw ng pagtugon sa bawat wika, tingnan lamang ang website ng Kanagawa International Foundation.

Consultation Counter para sa mga Dayuhang Residente ng Prefecture

Sa Kanagawa prefecture, nagsasagawa ng pagtugon sa konsultasyon para sa mga dayuhang residente ng prefecture sa 3 lugar sa loob ng prefecture: Yokohama, Kawasaki at Atsugi.
Maaaring magkonsulta nang magaan ang loob kung may anumang problema sa trabaho, tirahan, edukasyon, pensyon at iba pa.

Pahina ng Consultation Counter para sa mga Dayuhang Residente ng Prefecture

Konsultasyon ukol sa imigrasyon (Tokyo Regional Immigration Services Bureau)

Ipinagkakaloob ng Tokyo Regional Immigration Services Bureau ang konsultasyon kaugnay sa mga serbisyo ng imigrasyon sa Foreign Resident Support Center (FRESC) sa Shinjuku, Tokyo para sa mga dayuhang residente ng Japan, mga kalakal na nais tumanggap ng dayuhang empleyado, at iba pa.

在留相談(東京入管)

Konsultasyon ukol sa estado ng paglagi sa bansa at nasyonalidad (Kanagawa Administrative Lawyers Association)

May libreng konsultasyon sa telepono sa limang wika kung saan ipinagkakaloob ang libreng konsultasyon ukol sa estado ng paglagi sa bansa at nasyonalidad tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ng hapon.Para sa karagdagang impormasyon, pakitingnan ang website ng Kanagawa Administrative Lawyers Association.

*Ipinagkakaloob din ang kinakailangang impormasyon para sa mga kabataang may “Dependent” visa na nais magtrabaho sa Japan sa hinaharap. 

Hello Kanagawa  

Ang “Hello Kanagawa” ay pahayagan ng impormasyon sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente ng prefecture na inihahandog ng Kanagawa Prefectural Government.)
Inilalathala ito sa 6 wika (Ingles, Intsik, Koreano, Kastila, Portuguese, Vietnamese) 3 beses sa isang taon.
Nakasulat din sa wikang Hapon ang alinman dito.
Ipinamamahagi ito sa mga institusyon ng prefecture, munisipalidad sa loob ng prefecture, Yokohama District Immigration Office ng Tokyo Regional Immigration Bureau, mga lokal na samahan ng internasyonalisasyon sa loob ng prefecture, at iba pa.

Pahina ng Hello Kanagawa

Kanagawa General Interpreters Support Project

Nagpapakilala ang Kanagawa Prefectural Government ng mga boluntaryong tagapagsalin kung kailanganin ng mga dayuhang residente ng prefecture ng pagsasalin sa araw-araw na pamumuhay.
Subalit para lamang ito sa pagsasalin sa serbisyong pampubliko (Hal: interview sa paaralan, konsultasyon sa tanggapan ng pamahalaan).

Nagrerekrut kami ng taong makikipagtulungan sa amin bilang boluntaryong tagapagsalin.

Mga wika para sa pagsasalin
Ingles, Intsik, Koreano, Kastila, Portuguese, Tagalog, Thai, Vietnamese at iba pa

Bayad
Sa patakaran, magbabayad ang aplikante ng 3,000 yen (bukod ang buwis) para sa 3 oras sa bawat 1 beses.

Para sa Aplikasyon at Katanungan
Tanggapan para sa Pangkalahatang Pagsasalin, Kanagawa Kenmin Center 13th Floor 
Numero ng telepono: 045-317-8813

Proyekto ng Sistema ng Pagpapadala ng Medikal na Tagapagsalin

Nagpapatakbo ang Kanagawa Prefectural Government at mga munisipalidad sa loob ng prefecture, kasama ng NPO Multi-language Information Center Kanagawa (MIC Kanagawa), sa pakikipagtulungan ng Kanagawa Prefecture Medical Association, Kanagawa Hospital Association, Kanagawa Dental Association at Kanagawa Pharmaceutical Association, ng sistema ng pagpapadala ng medikal na boluntaryong tagapagsalin, pagkaayos ng coordinator kapag tumanggap ng kahilingan ng pagpapadala mula sa nakipagkasunduang
71 na medikal na institusyon sa loob ng prefecture.

Mga wika para sa pagsasalin
Intsik, Koreano, Tagalog, Portuguese, Kastila, Ingles, Thai, Vietnamese, Lao, Cambodian, Ruso, Pranses, Nepali (13 wika)

Bayad
Bilang gastos sa pagpapadala ng tagapagsalin, kailangan ng 3,000 yen (bukod ang buwis) para sa bawat 2 oras sa 1 kaso, ngunit dahil may ospital ding nagpapapasan sa pasyente ng bahagi ng gastos, at magkakaiba sa bawat ospital ang paraan ng pagpapatingin, direkta lamang na magtanong sa tanggapan ng medikal na konsultasyon ng bawat medikal na institusyon para sa mga detalye

Listahan ng Nakipagkasunduang Medikal na Institusyon(PDF:169KB)

Pagrerekrut ng medikal na boluntaryong tagapagsalin
Sa proyekto ng sistema ng pagpapadala ng medikal na tagapagsalin, nagrerekrut taon-taon ng boluntaryong tagapagsalin.
Direkta lamang na magtanong sa wikang Hapon sa MIC Kanagawa o sa International Division ng Kanagawa Prefectural Government para sa mga detalye.

Residence support system para sa mga dayuhan

Upang tumugon sa kahirapan ng mga dayuhan sa paghahanap ng tirahan dahil sa hadlang sa wika at iba pa, nagsisikap na malutasan ang problema sa tirahan ng mga dayuhan sa pamamagitan ng pagpapakilala ng real estate store na namamagitan para sa paupahang pabahay, konsultasyon tungkol sa problema kapag nagsimula nang manirahan, pagpapadala ng boluntaryong tagapagsalin at iba pa, sa pakikipagtulungan ng mga kinauukulang institusyon.

Konsultasyon kaugnay sa tirahan atbp

Kanagawa Housing Support Center for Foreign Residents

Sentral na institusyon ng sistema ng suporta para sa tirahang nagsasagawa para sa mga dayuhan ng pagpapakilala ng nakarehistrong real estate store (Gaikokujin Sumai Support Shop) na namamagitan para sa paupahang pabahay, konsultasyon tungkol sa problema kapag nagsimula nang manirahan, pagpapadala ng boluntaryong tagapagsalin at iba pa.

Yokohama YMCA 2nd Floor , 1-7 Tokiwa-cho, Naka-ku, Yokohama-shi
Numero ng telepono: 045-228-1752

外国人すまいサポート店

“Gaikokujin Sumai Support Shop (Store ng Suporta para sa Tirahan ng mga Dayuhan)”

Inirerehistro bilang “Gaikokujin Sumai Support Shop” ang real estate agency na aktibong namamagitan para sa paupahang pabahay sa mga dayuhan.
Nagsasagawa ng aplikasyon at pagrerehistro sa prefecture ang mga real estate agency (kasapi sa alinman sa mga pangkat na ito: The Kanagawa Real Estate Public Interest Incorporated Association, Punong Tanggapan sa Kanagawa Prefecture ng All Japan Real Estate Association, at Sangay sa Kanagawa Prefecture ng Japan Property Management Association) na sumang-ayon sa diwang ito.

Narito ang mga Gaikokujin Sumai Support Shop. (Impormasyon ito ng mga store ng suporta na pumayag sa pagtatala sa website.)

Gaikokujin Sumai Support Shop

Impormasyon sa Iba’t Ibang Wika kaugnay sa Tirahan

Narito ang materyales sa iba’t ibang wika kaugnay sa patakaran at mabuting ugali ukol sa tirahan at pag-upa ng pabahay.

Impormasyon kaugnay sa Pamumuhay (Listahan ng Impormasyon sa Iba’t Ibang Wika)

Earth Festa Kanagawa

Ang Earth Festa Kanagawa ay idinaraos sa pakikipagtulungan ng mga pangkat etniko, NGO, boluntaryong sibilyan, at iba pa sa prefecture mula pa sa panahon ng pagpaplano, upang magtipon at magkita ang maraming residente ng prefecture na magkakaiba ang nasyonalidad at kultura, at lumikha ng pagkakataong maunawaan ang isa’t isa kasabay ng pagtatanghal ng kani-kanilang kultura at pag-iisip, tungo sa pagsasaganap ng lipunan kung saan nagsasama-sama ang iba’t ibang kultura.
Sa bawat programa, hinahangad na maglaan ng lugar kung saan makakalahok ang maraming dayuhan.

Website ng Earth Festa Kanagawa

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は国際文化観光局 国際課です。