Konsultasyon para sa mga biktima ng pananakit mula sa asawa o partner(タガログ語)

掲載日:2020年7月2日

Konsultasyon para sa mga biktima ng pananakit mula sa asawa o partner

Sa Kanagawa prefecture, maaring magkonsulta gamit ang banyagang wika, mayroon konsultasyon para sa mga biktima ng pananakit mula sa asawa o partner.

Kanagawa Prefecture Spousal Violence Counseling and Support Center 090-8002-2949

Mga Wika:Ingles, Chinese, Koreano, Kastila, Portuges, Tagalog, Thai

Araw・Oras ng Konsulta(Maliban sa katapusan ng taon/bagong taon):Lunes~Sabado 10時00分~17時00分

(Hanggang 16時00分 ang panayam na konsultasyon) (Kailangan ng reserbasyon ang panayam na konsultasyon)

Libre ang konsultasyon(May bayad ang paggamit ng telepono )

Siguradong hindi ibubunyag kahit kanino ang lihim. May babaeng tagapag-payo din.

【Makipag-ugnay】

Trung tâm bình đẳng giới Kanagawa 0466-27-2111