ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 外国籍県民・多言語情報 > ข้อมูลการใช้ชีวิต (タイ語)

更新日:2024年3月22日

ここから本文です。

ข้อมูลการใช้ชีวิต (タイ語)

เราให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันในหลายภาษา

nihongoenglishnokantaijikoreanspanishportuguesetagalogvietnameselaocambodianyasasinihongo

ว็บไซต์พอร์ทัลสนับสนุนการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ (สานักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น)

เว็บไซต์พอร์ทัลนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและผู้ให้กำรสนับสนุน (หน้าเพจของกระทรวงยุติธรรม)

เว็บไซต์พอร์ทัลสนับสนุนการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ

คู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน(สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง)

มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการใช้ชีวิตและการทางานที่ปลอดภัยและสบายใจ (หน้าเพจของกระทรวงยุติธรรม)

คู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน

รายการขอ้ มูลนานาภาษา

รายการขอ้ มูลนานาภาษา

ศูนย์ใหค้ วามช่วยเหลือหลายภาษาคานางาวะ

"ศูนย์ให้ความช่วยเหลือหลายภาษาคานางาวะ" จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้ชาวต่างชาติที่มาเยือนหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ โดยศูนย์จะทำการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในภาษาต่างๆ หลายภาษา

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 เป็นต้นมา คอลเซ็นเตอร์หลายภาษาซึ่งเป็นหนึ่งในการทำงานของศูนย์ให้ความช่วยเหลือหลายภาษาคานางาวะ ได้ขยายการทำงานโดยเพิ่มภาษาที่ให้บริการอีก 5 ภาษา รวมเป็น 11 ภาษา

ภาษาที่รองรับ (11 ภาษา)
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเนปาล ภาษาไทย ภาษาเกาหลีใต้-เกาหลีเหนือ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย

เวลาเปิดรับ
9.00-12.00 น. / 13.00-17.15 น. (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ วันหยุดท้ายปีและต้นปี)

เบอร์โทรศัพท์
045-316-2770
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถาม แต่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโทรศัพท์ เราจะรักษาความลับของคุณ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของวันให้บริการของแต่ละภาษา กรุณาดูที่เว็บไซต์ของมูลนิธินานาชาติคานางาวะ

หน่วยงานใหค้ า ปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ

ที่จังหวัดคานางาวะมีการจัดการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติใน 3 เมืองด้วยกัน ได้แก่ โยโกฮาม่า คาวาซากิ และ อะสึกิ
หากมีปัญหาเรื่องงาน ที่อยู่อาศัย การศึกษา บำนาญ หรืออื่นๆ สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ทันที

ศูนย์ใหค้ าปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ

แผนกให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรพ ำนักในประเทศญี่ปุ่ น (กองตรวจคนเข้ำเมือง สำขำโตเกียว)

ณ กองตรวจคนเข้ำเมือง สำขำโตเกียว ศูนย์ช่วยเหลือสนับสนุนชำวต่ำงชำติ(FRESC)ที่ตั้งอยู่ภำยในเขตชินจูกุ กรุงโตเกียวได้ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับงำนด้ำนตรวจคนเข้ำเมืองให้กับทั้งชำวต่ำงชำติที่พ ำนักอยู่ในญี่ปุ่น ทั้งผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องในบริษัทที่อยำกจะจัดจ้ำงชำวต่ำงชำต

在留相談(東京入管)

แผนกให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับสถำนะกำรพ ำนัก หรือ สัญชำติ (สมำคมโนตำรีพับลิค จังหวัดคำนำงำวะ)

“รับปรึกษำทำงโทรศัพท์ฟรีส ำหรับชำวต่ำงชำติถึง 5 ภำษำ” จะสำมำรถติดต่อได้ฟรีเกี่ยวกับเรื่องสถำนะกำรพ ำนัก หรือ สัญชำติในช่วงบ่ำยของวันจันทร์ วันพุธ วัน ศุกร์

รำยละเอียด สำมำรถติดตำมได้ที่หน้ำเว็บเพจของ สมำคมโนตำรีพับลิค จังหวัดคำนำงำวะ

*มีข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนในญี่ปุ่นในอนำคตต่อไปส ำหรับเด็กที่มีสถำนะพ ำนักแบบ ”วีซ่ำครอบครัว” ด้วย

สวัสดีคานางาวะ

"สวัสดีคานางาวะ" คือ จดหมายข่าวของคานางาวะที่ให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในคานางาวะ
ซึ่งจัดพิมพ์ 3 ครั้งต่อ 1 ปี และจัดทำขึ้น 6 ภาษาได้แก่ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส และภาษาเวียดนาม
โดยทุกฉบับเขียนคู่กับภาษาญี่ปุ่น
มีการแจกจ่ายในสถานที่ราชการ เช่น หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดและของตำบลในจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวประจำเมืองโยโกฮาม่า สมาคมระหว่างประเทศประจำจังหวัด เป็นต้น

ว็บไซต์ของสวัสดีคานางาวะ

แผนสนับสนุนล่ามทั่วไปคานางาวะ

ในจังหวัดคานางาวะ กรณีที่ชาวต่างชาติต้องการล่ามในชีวิตประจำวัน ทางเราสามารถจัดหาล่ามอาสาสมัครให้ได้
แต่จะจำกัดให้แปลเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะเท่านั้น (เช่น การสัมภาษณ์ที่โรงเรียน การขอรับคำปรึกษาที่หน่วยงานรัฐ)
และเราเปิดรับผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นล่ามอาสาสมัคร

ภาษาที่ให้บริการ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาตากาล็อก ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม เป็นตน้

ค่าใช้จ่าย
โดยหลักการ ผู้ใช้บริการจะเสียค่าใช้จ่าย 3,000 เยน (ไม่รวมภาษี) ต่อ 1 ครั้ง สำหรับการใช้บริการ 3 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม/ขอใช้บริการ
หอประชุมคานางาวะเคมมิน (Kanagawa Kenmin Center) ชัน้ 13 หน่วยงานล่ามทั่วไป
เบอร์ โทรศัพท์ : 045-317-8813

แผนบริการล่ามในสถานพยาบาล

ทางจังหวัดคานางาวะและหน่วยงานปกครองส่วนทอ้ งถนิ่ ในจังหวัด ร่วมมือกับสมาคม การแพทย์จังหวัดคานางาวะ สมาคมโรงพยาบาลจังหวัดคานางาวะ สมาคมทันตแพทย์จังหวัด คานางาวะ และสมาคมเภสัชกรจังหวัดคานางาวะ ไดจ้ ดั ตั้งระบบจัดส่งล่ามอาสาสมัครทาง การแพทย์ใหก้ บั หน่วยงานสถานพยาบาลทมีี่ขอ้ ตกลงร่วมกันจานวน 71 แห่งในจังหวัดคานางา
วะ โดยดาเนินการร่วมกับศูนย์ขอ้ มูลหลายภาษาจังหวัดคานางาวะ หรือ MIC คานางาวะ เป็นผู้ประสานงานในการจัดหาล่ามฯ ตามคำร้องขอจากแต่ละสถานพยาบาล

ภาษาที่ให้บริการ
ภาษาจีน ภาษาเกาหลีใต้-เกาหลีเหนือ ภาษาตากาล็อก ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเนปาล (13 ภาษา)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งล่าม 3,000 เยน (ไม่รวมภาษี) ต่อ 1 งาน สำหรับการให้บริการ 2 ชั่วโมง แต่มีโรงพยาบาลบางแห่งให้ผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เนื่องจากขั้นตอนการเข้ารักษาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล หากมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลของแต่ละสถาบันรักษาพยาบาล

สถาบันรักษาพยาบาลที่ให้ความร่วมมือ (PDF:169KB)

รับสมัครล่ามอาสาสมัครทางการแพทย์
โครงการระบบจัดหาล่ามทางการแพทย์เปิดรับสมัครล่ามอาสาสมัครใหม่ทุกปี
รายละเอียดโปรดสอบถามโดยตรงด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ MIC คานางาวะหรือแผนกนานาชาติของทางจังหวัดคานางาวะ

ระบบช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาตินั้นในการหาที่อยู่อาศัยด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเนื่องจากมีปัญหาเรื่องกำแพงทางภาษา ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดให้มีการแนะนำศูนย์จัดหาที่พักอาศัยให้แก่ชาวต่างชาติ การจัดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ หลังเข้าอยู่อาศัย รวมถึงบริการจัดหาล่ามอาสาสมัคร

ปรึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

ศูนย์ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติคานางาวะ

เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของระบบสนับสนุนด้านความเป็นอยู่แก่ชาวต่างชาติ โดยจะแนะนำศูนย์จัดหาที่พักอาศัยที่ได้ลงทะเบียนเป็น “ที่นี่สนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ” จัดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังเข้าอยู่อาศัยรวมถึงบริการล่ามอาสาสมัคร เป็นต้น

โยโกฮาม่า วายเอ็มซีเอ ชัน้ 2 1-7 โทขิวะโจ นะกะคุ โยโกฮาม่าชิ
เบอร์โทรศัพท์ 045-228-1752

 

 外国人すまいサポート店

“ศูนย์สนับสนุนจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ”

“ที่นี่สนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ” คือ หน่วยงานเอกชนที่ได้ลงทะเบียนเป็นตัวกลางและให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่พักอาศัยให้แก่ชาวต่างชาติเช่า
ซึ่งมีนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจาก สมาคมธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คานางาวะ สำนักงานใหญ่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นประจำจังหวัดคานางาวะ หรือ สำนักงานสมาคมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยญี่ปุ่นประจำจำหวัดคานางาวะ) ให้การสนับสนุนโดยการยื่นความจำนงและลงทะเบียนที่จังหวัด

ที่นี่สนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ คลิกที่นี่ (เป็นข้อมูลเฉพาะของศูนย์ฯ ที่อนุญาตให้ลงในโฮมเพจนี้)

ศูนย์สนับสนุนจดัหาทอี่ยอู่าศัยแก่ชาวต่างชาติ

สาหรับท่านผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

กรุณาลงทะเบียนเป็น"ศูนย์สนับสนุนจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ"

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียนเป็น"ศูนย์สนับสนุนจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ"

คลิกที่นี่สาหรับแบบฟอร์มการลงทะเบียน

เอกสารนานาภาษาที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย

เอกสารนานาภาษาที่เกี่ยวกับกฎและมารยาทในการเช่าที่พักอาศัยและการอยู่อาศัย

ขอ้มูลเกยี่วกับการดารงชีวิต (รายการขอ้มูลนานาภาษา)

เครือข่ายสนับสนุนที่อยู่อาศัยสาหรับชาวต่างชาติ

เพื่อทาให้ระบบสนับสนุนที่อยู่อาศัยมีการดาเนินการอย่างราบรื่น กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมชาติพันธุ์ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติในแต่ละท้องถิ่น YMCA ศูนย์สนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยสาหรับชาวต่างชาติในจังหวัดคานากาวะ และหน่วยงานทางปกครอง (จังหวัดคานางาวะ เมืองโยโกฮามะ เมืองคาวาซากิ) ได้สร้างองค์กรเครือข่าย แลกเเปลี่ยนความคิดเห็นและสนับสนุนระบบนี้

การประชุมจังหวัดคานางาวะสาหรับชาวต่างชาติผู้อาศัยในจังหวัดนี้

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวต่างชาติผู้อาศัยในจังหวัดนี้ได้หารือเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติผู้อาศัยในจังหวัดนี้และการพัฒนาภูมิภาคที่ใช้ประโยชน์ตามมุมมองของชาวต่างชาติผู้อาศัยในจังหวัดนี้ และเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

หน้าเพจการประชุมจังหวัดคานางาวะสาหรับชาวต่างชาติผู้อาศัยในจังหวัดนี้

Earth Festa Kanagawa

Earth Festa Kanagawa จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีเชื้อชาติ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ได้พบกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแนวความคิดในเรื่องต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นจากการรวมพลังของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์กรช่วยเหลือคนต่างชาติต่างๆ NGO อาสาสมัครพลเมือง ฯลฯ ในจังหวัด โดยองค์กรเหล่านี้ให้ความสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการฯ
ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีความพยายามสร้างโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้ง่าย

เว็บไซต์ของ Earth Festa Kanagawa

 

あーすフェスタイメージ画像あーすフェスタ写真

การศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับท้องถิ่นในคานางาวะ

เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นซึ่งประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2019 ได้กาหนดความรับผิดชอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น ทางจังหวัดจึงทาความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของนโยบายการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ฯลฯ แล้วพิจารณาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และรวบรวมแนวทางของมาตรการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับท้องถิ่นในจังหวัดในเดือนมีนาคม 2020

เว็บไซต์พอร์ทัล “คานากาวะ เดะ นิฮงโกะ” (เรียนภาษาญี่ปุ่นที่คานางาวะ) ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

หน้าเพจการศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับท้องถิ่นในคานางาวะ

หน้าเว็บไซต์พอร์ทัล “คานางาวะ เดะ นิฮงโกะ” (เรียนภาษาญี่ปุ่นที่คานางาวะ)

การดำเนินการอื่นๆ (การดำเนินการที่ปฏิบัติโดยหน่วยงานที่สังกัดอื่นนอกเหนือจากแผนกนานาชาติ)

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ทพีั่กอาศัยของจังหวัด

ช่องทางปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้กลัดกลุ้มกับความรุนแรงจากคู่สมรสหรือพาร์ทเนอร์

ปรึกษาเรื่อง HIV, ตรวจหา HIV

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 国際課です。