Impormasyon tungkol sa pamumuhay( Tagalog )

掲載日:2015年6月29日

 Sa tulong ng Kanagawa International Affairs Division, tatalakayin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa pamumuhay para sa mga dayuhang naninirahan sa prefecture sa pahinang ito.

Consultation counter para sa mga dayuhang residente

 Ipinagkakaloob ng Kanagawa Prefecture ang konsultasyon para sa mga dayuhang residente sa tatlong lugar sa loob ng prefecture; Yokohama, Kawasaki at Atsugi. Madaling ikonsulta ang anumang bagay kapag nagkaroon ng problema, tulad ng problema sa trabaho, pabahay, edukasyon, pensiyon at iba pa.

Listahan ng mga consultation counters para sa mga dayuhang residente 

Hello Kanagawa

   Ang “Hello Kanagawa” ay isang newsletter ukol sa kabuhayan na ipinagkakaloob ng Kanagawa Prefecture sa mga dayuhang residente. Isinasagawa ang paglathala nito ng tatlong beses sa loob ng isang taon sa limang wika (Ingles, Intsik, Koreano, North Korean, Espanyol, Portuguese).
   Ang lahat ng mga nabanggit na wika ay nakasulat din sa wikang Hapon. 
   Ang newsletter na ito ay ipinamamahagi sa mga institusyong sakop ng munisipalidad, tanggapan o counter para sa pagrehistro ng mga dayuhan sa loob ng munisipalidad / tanggapan para sa konsultasyon, Yokohama District Immigration Office, Local Internationalization Associations sa loob ng munisipalidad at iba pa.

Website ng Hello Kanagawa

Earth Festa Kanagawa

   Ang Earth Festa Kanagawa ay isinasagawa upang bigyang-daan ang pagkakaroon ng matiwasay na pagsasamahan ng iba’t-ibang kultura sa lipunan, kung saan ang mga residente mula sa iba’t-ibang bansa at kultura ay nagkakaroon ng pagkakataong magsama-sama upang ipakilala ang kani-kanilang kultura o mga ideya at sa gayon ay maintindihan ang bawat isa sa tulong ng mga enthic groups, NGO, citizen volunteers at iba pa, sa simula pa lamang ng pagpaplano nito. 
   Sa bawat programa, sinisikap na isagawa ang isang pagdiriwang na maaring daluhan ng maraming dayuhang residente. 

Website ng Earth Festa Kanagawa

 あーすフェスタイメージ画像  あーすフェスタ写真

 Kanagawa General Interpreters Support Project

 Ipinagkakaloob ng Kanagawa Prefecture ang serbisyo ng mga interpretation volunteers sa kasong kinakailangan ng isang dayuhang residente ang tagapagsalin ng wika sa araw-araw na pamumuhay. Subalit, limitado lamang ito sa pagsasalin ng wika na kaugnay sa serbisyo ng publiko (halimbawa: pakikipagpanayam sa paaralan, konsultasyon sa mga tanggapan ng munisipiyo)
 Nangangailangan din ng mga tagapagsalin ng wika na magsisilbing interpretation volunteers

Wika   
 Ingles, Intsik, Koreano, North Korean, Espanyol, Portuguese, Tagalog, Thai at iba pa)

Singil o gastos
  
Sa ilalim ng sistemang ito, ang aplikante ay kailangang magbayad ng 3,000 yen sa bawat beses ng paggamit ng serbisyo.

Para sa aplikasyon / mga katanungan
   
Sumangguni sa General Interpretation Counter, pangalawang palapag ng
Kanagawa Kenmin Center Telepono:045-317-8813

Proyekto sa paglunsad ng sistema ng pagpapadala ng mga tagapagsalin ng wika o Interpreters

   Pinangangasiwaan ng Kanagawa Prefecture at mga munisipalidad na sakop nito, ang pagpapatupad ng sitemang nagbibigay-daan sa koordinasyon at pagpapadala ng mga medical interpretation volunteers sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga dispatch inquiries mula sa 35 medical institutions o pagamutan sa ilalim ng kasunduan sa loob ng prefecture at sa kooperasyon ng Kanagawa Medical Association, Kanagawa Hospital Association, Kanagawa Dental Association at Kanagawa Pharmaceutical Association, sa tulong ng Multilingual Society Resource Kanagawa (MIC Kanagawa).

Wika
   
Intsik, Koreano, North Korean, Tagalog, Portuguese, Espanyol, Ingles, Thai, Vietnamese, Laos at Cambodian (sampung wika)

Singil o gastos
  
Ang singil para sa pagpapadala ng isang Interpreter ay 3,000 yen para sa tatlong oras bawat kaso. May ilang ospital naman na kung saan ang mga pasyente mismo ang kailangang sumagot sa bahagi ng gastos. Ang sistemang ito ay ipinapatupad depende sa ospital, kaya kailangang sumangguni muna ng direkta sa tanggapan o counter ng bawat pagamutan. Sa pagsagawa nito, kinakailangan na marunong magsalita ng wikang Hapon.

 [Listahan ng mga pagamutan na sakop ng kasunduan] (website para sa wikang Hapon)

Residence support system para sa mga dayuhan

  Dahil may mga dayuhang nahihirapan sa paghahanap ng tirahan sanhi ng problema sa wika at iba pa, ipinagkakaloob sa kanila ang nararapat na suporta upang makahanap ng tirahan, tulad ng pagpapakilala sa mga real estate agencies, pagsasagawa ng konsultasyon kaugnay sa mga problemang dinaranas matapos manirahan at pagpapadala ng mga interpretation volunteers sa tulong ng kaugnay na mga tanggapan o institusyon.

Konsultasyon ukol sa tirahan at iba pa
   
Support Center para sa tirahan ng mga dayuhan sa Kanagawa

 Ito ang pangunahing institusyon para sa residence support system kung saan tinutulungan ang mga dayuhan sa paghahanap ng real estate agency na maaring tumulong o sumuporta sa pagpaparenta ng tirahan (Gaikokujin Sumai Support Shop), pagsasagawa ng konsultasyon kaugnay sa mga problemang dinaranas matapos manirahan, pagpapadala ng mga interpretation volunteers at iba pa.

Pangalawang palapag ng YMCA 1-7 Tokiwa-cho Naka-ku, Siyudad ng Yokohama
Telepono: 045-228-1752

外国人すまいサポート店
Gaikokujin Sumai Support Shop

“Gaikokujin Sumai Support Shop” 
    Ang isang real estate agency na masigasig na tumutulong sa mga dayuhan upang makahanap ng tirahan na puwedeng upahan ay maaring iparehistro bilang “Gaikokujin Sumai Support Shop”. Para magparehistro, ang real estate agency (na kabilang ng Kanagawa Real Estate Association, All Japan Real Estate Association Kanagawa Headquaters o Japan Property Management Association) na bumabagay sa patakaran o polisa ay maaring mag-apply sa munisipiyo.

Narito ang mga tanggapan na sumusuporta sa paninirahan ng mga dayuhang residente.

(Ang mga impormasyon na inilathala sa homepage ay may sapat na pahintulot mula sa sumusuportang tanggapan.)

Mga data hinggil sa paninirahan na nasusulat sa iba’t-ibang wika.

 Dito makikita ang mga data hinggil sa kaugalian, patakaran patungkol sa mga utang at paninirahan na nakasalin sa iba’t-ibang wika.

Residence support network para sa mga dayuhan

 Kabilang sa network ng residence support system ang mga grupo sa real estate industry, ethnic groups, international association sa bawat rehiyon, YMCA, Support Center para sa tirahan ng mga dayuhan sa Kanagawa at administrasyon (Kanagawa Prefecture, Siyudad ng Yokohama, Siyudad ng Kawasaki), kung saan naitataguyod ang pagsuporta sa sistemang ito sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng opinyon at iba pa.

Impormasyon tungkol sa pamumuhay sa lba't-ibang Wika

  Ang Bagong Sistema ng Pamamahala sa Pananatili at Sistema ng Rehistro ng mga Dayuhang Mamamayan Edukasyon
  Uri ng visa o status of residence Pag-aaral ng wikang Hapon
  Pagpapakasal at Pagpapadiborsiyo Buwis
  Mga iba pang pagpaparehistro Tirahan at Paglipat-bahay
  Trabaho at Training Transportasyon
  Serbisyong medikal Mga iba pang bagay tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay
  Pensiyon Sa oras ng emerhensiya at sakuna
  Panganganak at Pag-alaga ng bata Konsultasyon o sanggunian
  Pampublikong tulong at serbisyo (welfare)

Listahan ng mga impormasyon na nakasalin sa iba’t-ibang wika

Ang mga nilalaman, ugnayan, at iba pa ay batay sa kasalukuyan panahon ng paglalathala.

Maging maingat sa pakikipag-ugnayan.

Impormasyon tungkol sa Prefecture ng Kanagawa

Impormasyon tungkol sa pamumuhay

Impormasyon tungkol sa kalusugan at medikal na paggamot

  Bagamat ang homepage ng Serbisyo ng Kanagawa medical seach ay nasa wikang Hapon, maari kayong maghanap ng medikal na institusyon kung saan maaring kumonsulta gamit ang banyagang wika.

Impormasyon para sa panahon ng emerhensiya at sakuna

Link sa external site

Adobe Readerダウンロード

Pdf形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
神奈川県

このページの所管所属は 県民局 くらし県民部 国際課 です。