ข้อมูลการใช้ชีวิต  (THAI)

掲載日:2019年7月5日

เนื้อหาในหน้านี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีพของพลเมืองในจังหวัดที่เป็นชาวต่างชาติของแผนกนานาชาติจังหวัดคานากาว่า และข้อมูลการใช้ชีวิตสำหรับพลเมืองในจังหวัดที่เป็นชาวต่างชาติ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือหลายภาษาคานางาวะ

"ศูนย์ให้ความช่วยเหลือหลายภาษาคานางาวะ" จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีสภาพแวดล้อมเอิ้ออำนวยให้ชาวต่างชาติที่มาเยือนหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ โดยศูนย์จะทำการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆในภาษาต่างๆหลายภาษา

(มีพิธีเปิดศูนย์ไปในวันที่ 20 มิถุนายน 2016 (วันจันทร์))

ใบปลิวพิธีเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือหลายภาษาคานางาวะ [PDFファイル/1.32MB]

หน่วยงานให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ

ที่จังหวัดคานางาวะมีการจัดการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติใน 3 เมืองด้วยกัน
ได้แก่ โยโกฮาม่า คาวาซากิ และ อะสึกิ หากมีปัญหาเรื่องงาน ที่อยู่อาศัย การศึกษา
เงินประจำปี หรืออื่นๆ สามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ทันที

ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ [PDFファイル/145KB]


สวัสดีคาคานางาวะ

"สวัสดีคานางาวะ" คือ จดหมายข่าวของคานางาวะที่ให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในคานางาวะซึ่งจัดพิมพ์ 3 ครั้งต่อ 1 ปี และจัดทำขึ้น 6 ภาษาได้แก่ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส และภาษาเวียดนาม) โดยทุกฉบับเขียนคู่กับภาษาญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานประจำจังหวัดที่คอยให้บริการกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ เช่น

ศูนย์ลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติประจำจังหวัด ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวประจำเมืองโยโกฮาม่า สมาคมระหว่างประเทศประจำจังหวัด เป็นต้น

สวัสดีคานางาวะ


Earth Festa Kanagawa

Earth Festa Kanagawa จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีเชื้อชาติ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ได้พบกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และแนวความคิดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการจากการวางแผนและการรวมพลังของหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ องค์กรพลเมืองประจำจังหวัด NGO อาสาสมัครประจำอำเภอ เป็นต้น
ซึ่งแต่ละโปรแกรมถูกจัดขึ้นในสถานที่ที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้ง่าย
Earth Festa Kanagawa

あーすフェスタイメージ画像

あーすフェスタ写真


มาตรการรับมือระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

แผนสนับสนุนล่ามทั่วไปคานางาวะ

ในกรณีที่ชาวต่างชาติต้องการล่ามในชีวิตประจำวัน 
ทางเราสามารถจัดหาล่ามอาสาสมัครให้ได้ 
แต่จะจำกัดให้แปลเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะเท่านั้น (เช่น
การสัมภาษณ์ที่โรงเรียน การขอรับคำปรึกษาที่หน่วยงานรัฐ)
ซึ่งเรามีล่ามอาสาสมัครรวมตัวกันเพื่อให้ความร่วมมืออยู่

ภาษาที่ให้บริการ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาตากาล็อก 
และ ภาษาไทย เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย 
3,000 เยนต่อผู้ยื่นความจำนง 1 คน
ติดต่อสอบถามยื่นความจำนง

หอประชุมคานางาวะเคมมิน (Kanagawa Kenmin Center)ชั้น 13

เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานล่ามทั่วไป 045-317-8813


มาตรการรับมือระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

แผนบริการล่ามในสถานพยาบาล

ทางจังหวัดคานางาวะและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ร่วมมือกับสมาคมการแพทย์จังหวัดคานางาวะ สมาคมโรงพยาบาลจังหวัดคานางาวะ สมาคมทันตแพทย์จังหวัดคานางาวะ และสมาคมเภสัชกรจังหวัดคานางาวะ ได้จัดตั้งสังคมหลายภาษานิติบุคคลที่ไม่หวังผลกำไร (MICคานางาวะ) โดยจะประสานงานเพื่อจัดหาล่ามอาสาสมัครทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงร่วมกันจำนวน 37 แห่งในจังหวัดคานางาวะ

[ภาษาที่ให้บริการ]

 ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาตากาล็อก ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษารัสเซีย (รวม 11 ภาษา)

[ค่าใช้จ่าย]
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการล่ามหนึ่งเรื่อง คือ 3พันเยนต่อ 3 ชั่วโมง
นอกจากนี้บางโรงพยาบาลที่ให้ผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็มีเช่นกัน
ทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการเข้ารักษาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล
หากมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านการรักษาพ
ยาบาลของแต่ละสถาบันรักษาพยาบาล

[สถาบันรักษาพยาบาลที่ให้ความร่วมมือ](ภาษาญี่ปุ่น)

รับสมัครล่ามอาสาสมัครทางการแพทย์

โครงการระบบจัดหาล่ามทางการแพทย์เปิดรับสมัครล่ามอาสาสมัครใหม่ทุกปี

รายละเอียดโปรดสอบถามโดยตรงด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ MIC คานางาวะหรือแผนกนานาชาติของทางจังหวัดคานางาวะ


มาตรการรับมือระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

ระบบช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ

  สำหรับชาวต่างชาตินั้นในการหาที่อยู่อาศัยด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกำแพงทางภาษา
ด้วยเหตุนี้จึงมีแผนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการจัดให้มีการแนะนำโดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทะเบียนเป็นตัวกลางเรื่องกา
รปล่อยที่พักอาศัยให้แก่ชาวต่างชาติเช่า การจัดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
หลังเข้าอยู่อาศัย รวมถึงบริการจัดหาล่ามอาสาสมัคร

ปรึกษาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 ศูนย์ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ

  ในส่วนนี้จะมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของระบบสนับสนุนด้านความเป็นอยู่แก่ชา
วต่างชาติ
ที่จะคอยแนะนำกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทะเบียนเป็นตัวกลางเรื่องการปล่อยที่พักอา
ศัยให้แก่ชาวต่างชาติเช่า (ที่นี่สนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ)
จัดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังเข้าอยู่อาศัย
รวมถึงบริการล่ามอาสาสมัคร เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

1-7 โยโกฮาม่า วายเอ็มซีเอ ชั้น 2 โยโกฮาม่าชิ นะกะคุโทขิวะโจ
โทรศัพท์ : 045-228-1752

 外国人すまいサポート店
ที่นี่สนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ

ที่นี่สนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ
“ที่นี่สนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ” คือ
กลุ่มที่ลงทะเบียนเพื่อเป็นกลายเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตัวกลางเรื่องการปล่อย
ที่พักอาศัยให้แก่ชาวต่างชาติเช่า ซึ่งมีนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
(สมาคมธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นิติบุคคลนาคางาวะ
สำนักงานใหญ่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นส่วนนิติบุคคลประจำจังหวัดคานางาวะ
สำนักงานใหญ่สมาคมธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยญี่ปุ่นประจำจำหวัดคานางาวะ
และกลุ่มในสังกัด) ให้การสนับสนุนโดยการยื่นความจำนงและลงทะเบียน

ร้านค้าให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติคลิกที่นี่ (ร้านค้าที่ให้ความช่วยเหลือ  เป็นข้อมูลร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ลงในโฮมเพจนี้) (เป็นภาษาญี่ปุ่น)

เอกสารนานาภาษาที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย

เอกสารนานาภาษาที่เกี่ยวกับกฎและมารยาทในการเช่าที่พักอาศัยและการอยู่อาศัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

 

เครือข่ายช่วยเหลือและสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ
เพื่อให้ระบบนี้เป็นไปอย่างราบรื่น 
หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มชาติพันธ์
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ YMCA
ศูนย์ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติคานางาวะ จนถึงองค์กรของรัฐ
(ประจำเมืองโยโกฮาม่า, คาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ) จึงให้ความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างโครงข่าย และสนับสนุนระบบนี้


โครงการโปรแกรมอบรมบุคลากรเพื่อต้อนรับลูกค้าชาวมุสลิม

โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันวิจัย SFC แห่งมหาวิทยาลัยเคโอที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องชาวมุสลิมเพื่อส่งเสริมการรับรองนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ในโครงการได้จัดให้มีการวิจัยและการสำรวจต่างๆ เพื่อวางแผนอบรมสร้างบุคลากรงานบริการไปพร้อมกับพัฒนาสร้างสังคมท้องถิ่นให้มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

"คู่มือร้านอาหารมุสลิมเฟรนด์ลี่ในคานางาวะ" (ฉบับภาษาอังกฤษ)

HP สถาบันวิจัย SFC มหาวิทยาลัยเคโอ


ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันนานาภาษา (มูลนิธิ สมาคมเทศบาล นานาชาติ)

あたらしいざいりゅうかんりせいど

ざいりゅうしかく

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

 Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

Multilingual Living Information

 

ตารางข้อมูลนานาภาษา

ข้อมูล เช่น รายละเอียดหรือสังกัด ฯลฯ เป็นข้อมูล ณ ขณะเวลาที่ลงข้อมูลไว้ กรุณาระวังในขณะที่
ทำการสอบถาม

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดคานากาว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล

บริการค้นหาข้อมูลการรักษาพยาบาลในคานากาว่าเป็นโฮมเพจภาษาญี่ปุ่น แต่สามารถค้นหาหน่วยงาน
รักษาพยาบาลที่สามารถรับตรวจด้วยภาษาต่างประเทศได้

ข้อมูลเกี่ยวกับขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัย

 

ลิงค์ไปยังไซท์ภายนอก

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。