ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 国際政策・貿易 > ຄວາມພະຍາຍາມກ່ຽວກັບການສຶກສາ(ラオス語)

更新日:2024年5月16日

ここから本文です。

ຄວາມພະຍາຍາມກ່ຽວກັບການສຶກສາ(ラオス語)

ແນະນຳຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງແຂວງຄານາກາວາສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ

nihongoenglishkantaijikoreanspanishportuguesetagalogthaivietnamesecambodia

ຄວາມພະຍາຍາມກ່ຽວກັບການສຶກສາ

ຄວາມພະຍາຍາມກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສຶກສາຕອນປາຍຂອງລັດ

ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສຶກສາຕອນປາຍຂອງລັດໃນແຂວງຄະນະງະວະ ມີວິທີການສອບເສັງພິເສດ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊື້ອສາຍເຊັ່ນ: ຄົນຕ່າງປະເທດແລະຄົນອົບພະຍົບຈາກຕ່າງປະເທດ

ຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປ, ຖ້າທ່ານຢູ່ພາຍໃນ 6 ປີທີ່ຈະມາຮອດປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານອາດຈະສາມາດທົດສອບບັນຫາກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອຖ້າທ່ານສະ ໝັກ. ນອກຈາກນີົ້, ຍັງມີໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສຶກສາຕອນປາຍບາງແຫ່ງທີີ່ມີໂຄຕ້າພິເສດສ າລັບຄ

ກະລຸນາເບິ່ງ "ປື້ມຄູ່ມື ສຳ ລັບການເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍສາທາລະນະ" ສຳ ລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການສອບເສັງ, ຫ້ອງຮຽນ, ຄ່າຮຽນ, ແລະອື່ນໆ.

"ປື້ມຄູ່ມື ສຳ ລັບການເຂົ້າໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມສຶກສາຕອນປາຍຂອງລັດ” ຂອງ ແຂວງຄະນະງະວະ

(ພາສາອັງກິດ, ຈີນ, ສະເປນ, ປອກຕຸຍການ, ຕາກາລ,ອກ, ເກົາຫຼີ, ໄທ, ກຳ ປູເຈຍ, ເນປານ, ສະບັບພາສາຫວຽດແມ່ນມີໃຫ້.)

【ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່】

ສຳ ລັບໂຮງຮຽນສາທາລະນະ, ຄະນະສຶກສາສາດຊັ້ນສູງຂອງແຂວງການາກາວາ 045-210-8084

ການໃຫ້ຄ າປ ກສາດ້ານການສຶກສາຂອງຄ ນຕ່າງປະເທດ

ຢຈິຄິວຊິມິນຄະນະງະວະພລາຊ່າຂອງແຂວງຄະນະງະວະ (ເອີດທ໌ພລາຊ່າ), ພວກເຮ າດ າເນີນການ “ໃຫ້ຄ າປ ກສາດ້ານການສຶກສາແກ່ຄ ນຕ່າງປະເທດ”. ສຳ ລັບນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ, ພໍ່ແມ່, ໂຮງຮຽນແລະຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ. ທ່ານຍັງສາມາດປ ກສາເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (ພາສາຕາກາລອກ, ພາສາປອກຕ ຍການ, ພາສາຈີນ, ພາສາສະເປນ,

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງໂທລະສັບ, ແຟັກ, ອີເມວ, ຫຼື SNS (Facebook Messenger). ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປຶກສາຫາລືກັນໂດຍກົງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງໂທລະສັບກ່ອນ.

【ສະຖານທີີ່】

ຈິຄິວຊິມິນຄະນະງະວະ ຂອງແຂວງຄະນະງະວະ (ເອີດທ໌ພລາຊ່າ) ຊັົ້ນ 2 ຟຣັັ່ມຂໍ້ມນຂ່າວສານ

(ລງລດໄຟຢ ສະຖານີລ ດໄຟ ໂຮງໂງ້ໄດ ສາຍ JR ເຄຮິນໂທໂຮະຄ -ເນະງິຊິ ແລະ ຍ່າງ 5 ນາທີ)

【ເບີໂທລະສັບ】

045-896-2970(ພາສາຍີີ່ປູ່ນ)

045-896-2972(ພາສາຕາກາລອກ, ພາສາປອກຕ ຍການ, ພາສາຈີນ, ພາສາສະເປນ, ພາສາຫວຽດນາມ)

【ເວລາໃຫ້ຄ າປ ກສາ】

ເວລາ 10:00 ເຖິງ 13:00, ເວລາ 14:00 ຫາ 17:00 (ປິດຮັບຕ້ອນໃນເວລາ 16:30)

【ວັນທີີ່ໃຫ້ຄ າປ ກສາ ແລະ ພາສາທີີ່ໃຫ້ບ ລິການ】

ທ ກໆວັນອັງຄານ : ພາສາຕາກາລອກ - ພາສາຍີີ່ປູ່ນງ່າຍໆ
Consultasyon ukol sa pag-aaral ng mga dayuhan

ທກໆວັນພດ: ພາສາປອກຕ ຍການ - ພາສາຍີີ່ປູ່ນງ່າຍໆ
Consultas Educacionais para Estrangeiros

ທ ກໆວັນພະຫັດ/ວັນເສ າ : ພາສາຈີນ - ພາສາຍີີ່ປູ່ນງ່າຍໆ
外国人教育咨询

ທກໆວັນສກ : ພາສາສະເປນ - ພາສາຫວຽດນາມ - ພາສາຍີີ່ປູ່ນງ່າຍໆ
Consulta Educa cional para Extranjeros

Tư vấn về giáo dục dành cho người nước ngoài

* ປິດໃນວັນພັກລັດຖະການ.

ລາຍຊີ່ໂຮງຮຽນຄ ນຕ່າງປະເທດພາຍໃນແຂວງ

ໂຮງຮຽນຄ ນຕ່າງປະເທດທີີ່ແຂວງຄະນະງະວະໄດ້ຮັບຮອງເປັນໂຮງຮຽນປະເພດຕ່າງໆມີດັັ່ງຕ

 • ໂຮງຮຽນປະຖມເກາຫີເໜອສຶຣຶມິ
  230-0046 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ, ສຶຣຶມິ-ຄ, ໂອະໂນະໂຈ້ 10 045-501-4269
 • ໂຮງຮຽນມັດທະຍ ມຕອນຕົ້ນ-ຕອນປາຍເກາຫີເໜອ ຄະນະງະວະ
  221-0844 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ,ຄະນະງະວະ-ຄ, ສະວະຕະຣິ 21 045-311-0688
 • ໂຮງຮຽນປະຖມເກາຫີເໜອໂຢະໂກະຮະມະ
  221-0844 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ,ຄະນະງະວະ-ຄ, ສະວະຕະຣິ 21 045-311-4966
 • ໂຮງຮຽນນານາຊາດເຊນມຣ໌
  231-8654 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ, ນະກະ-ຄ, ຢະມະເຕະໂຈ້ 83 045-641-5751
 • ໂຮງຮຽນນານາຊາດໂຮະໄຣເຊິນເຈແປນ
  221-0055 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ, ຄະນະງະວະ-ຄ, ໂອໂນະໂຈ້ 1-24 045-624-8717
 • ໂຮງຮຽນນານາຊາດໂຢະໂກະຮະມະ
  231-0862 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ,ນະກະ-ຄ, ຢະມະເຕະໂຈ້ 258 045-622-0084
 • ໂຮງຮຽນຈີນໂຢະໂກະຮະມະຢະມະເຕະ
  231-0024 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ,ນະກະ-ຄ, ໂຢະຊິຮະມະໂຈ້ 2-66 045-641-0393
 • ໂຮງຮຽນຈີນໂຢະໂກະຮະມະ
  231-0023 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ,ນະກະ-ຄ, ຢະມະຊິຕະໂຈ້ 142 045-681-3608
 • ໂຮງຮຽນເຢຍລະມັນໂຕກຽວໂຢະໂກະຮະມະ
  224-0037 ໂຢະໂກະຮະມະ-ຊິ, ສຶສຶກິ-ຄ, ຈິງະສະກິ-ມິນະມິ 2-4-1 045-941-4841
 • ໂຮງຮຽນປະຖ ມ-ມັດທະຍ ມຕອນຕົ້ນເກ າຫີເໜ ອຄະວະສະກິ
  210-0833 ຄະວະສະກິ-ຊິ,ຄະວະສະກິ-ຄ, ສະກ ຣະໂມະໂຕະ 2-43-1 044-266-3091
 • ໂຮງຮຽນປະຖມເກາຫີເໜອນາບ
  213-0013 ຄະວະສະກິ-ຊິ,ຕະກະສຶ-ຄ, ສເອະນະງະ 3-1-15 044-866-6411

【ບ່ອນຕິດຕໍ່ສອບຖາມ】

ພະແນກສັ່ງເສີມໂຮງຮຽນເອກະຊນ 045-210-3768

ຫ ັກສູດພາສາຍີ່ປ ່ນໂດຍອາສາສະຫມັກ

ສາມາດຊອກຫາຫ ັກສູດພາສາຍີ່ປ ່ນທີ່ດໍາເນີນໂດຍອາສາສະຫມັກໃນແຂວງຄະນະກະວະຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ລ ່ມນີຸ້.

(ນິຕິບ ກຄ ນສາທາລະນະປະໂຫຍດ) ເວັບໄຊທ໌ມ ນນິທິແລກປູ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດຄະນະງະວະ

ຖານຂໍ້ມ ນຫ້ອງຮຽນພາສາຍີີ່ປູ່ນ (ຈັດທ າໂດຍ ນິຕິບ ກຄ ນສາທາລະນະປະໂຫຍດ ສະມາຄ ມແລກປູ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດເມ  

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 国際課です。