Cung cấp tin tức sinh hoạt đời sống bằng các ngôn ngữ ( Tiếng Việt Nam )

date:2011年3月1日
ベトナム語の情報

Tin tức sinh hoạt đời sống cho tỉnh dân quốc tịch ngoại quốc.

Xin mời hảy sử dụng (miễn phí).

Không thể sử dụng cho mục đích kiếm lợi ích.


Toàn bộ về sinh hoạt đời sống

1. Sách Hướng Dẫn về Ðời Sống Dành Cho Quí Vị Ngoại Kiều    click PDF
2. Những Ví Dụ Về Thảo Luận Dành Cho Quí Vị Ngoại Kiều Trong Tỉnh    click PDF
3. Hướng dẫn về cách thức mướn nhà, Thứ tự khi đi mướn nhà click JPG1 click JPG2 click JPG3
 click PDF1 click PDF2 click PDF3
4. Cần Iàm gì khi có tai biến xảy ra    click PDF

Sức khỏe. Y tế

1. Danh sách cỏ quan y-tế dành cho người ngoại quốc click PDF1 click PDF2
2. Sách hướng dẫn về y tế bằng tiếng nước ngoài ( Tiếng Việt Nam ) dành cho quí vị ngoại kiều
Sách hướng dẫn về chẩn khám răng bằng tiếng ( Tiếng Việt Nam ) dành cho quí vị ngoại kiều
    click PDF
 

Adobe Readerダウンロード

Pdf形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
神奈川県

このページの所管所属は 国際文化観光局 国際課 です。