Impormasyon ng Hakone at Owakudani(Tagalog(タガログ語))

掲載日:2019年5月29日

 

Katayuan ng mga restriksyon

Mga lugar na dapat mag-ingat sa paligid ng Owakudani

Sa kasalukuyan, ang habilog na lugar (radius 440m hanggang 530m) sa palagay na
bunganga ng bulkan, at mula sa kalye ng prepektura bilang 734 (Owakudani-Kowakudani) sa tatlong sangang kalye ng Owakudani hanggang sa paradahan ng Owakudani-enchi ay
itinakdang mga lugar na dapat mag-ingat.

Mula Hulyo 26, 2016 (Martes), ang isang bahagi na binuksan muli sa Owakudani-enchi ay sa kasalukuyang restriktado ang pagpunta dahil sa pagtaas ng antas ng alerto sa pagsabog ng Bulkang Hakone sa antas 2 [Alerto sa paligid ng bunganga ng bulkan] ng Japan
Meteorological Agency noong Mayo 19, 2019 ng 2:15 ng umaga.

Babala: Ang mga lugar na dapat mag-ingat ay itinakda ng alkalde ng lungsod batay sa Pangunahing Batas sa Pagtugon sa Sakuna kaya mahigpit na isinasagawa ang pag-restrikto
ng pagpunta sa mga lugar na ito.

タガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タガ2

 

Hakone Ropeway

Ang lahat ng linya ay hindi umaandar dahil sa pagbabawal ng pagpasok nang itinaas ang
antas ng alerto sa pagsabog ng bulkan.

Mayroong pansamantalang bus na umaandar para kapalit na transportasyon (hindi dadaan
sa Owakudani).

Para sa mga detalye, tignan lamang ang website ng Hakone Ropeway.

Ang pagsara ng mga kalye ng prepektura

Sa kasalukuyan, mula kalye ng prepektura bilang 734 (Owakudani-Kowakudani) sa tatlong
sangang kalye ng Owakudani hanggang sa paradahan ng Owakudani-enchi ay hindi na
maaaring daanan.

Batay sa kalagayan ng aktibidad ng buklan, maaaring baguhin ang mga restriksyon sa
trapiko.

Sarado ang kalye ng hiking course

Mga 3 km ang haba na estasyon ng Bogasawa - Komagatake - Owakudani - estasyon ng Sounzan at estasyon ng Ubako

Ang kalagayan ng Owakudani

Pang-malayuang live na camera ng Owakudani

Upang masubaybayan ang mga pagbuga ng usok at gaas sa buong Owakudani,
pinapaandar ang live na camera.

Pahina ng pang-malayuang live na camera ng Owakudani (link sa youtube account ng
Sangay sa Pagtugon sa Sakuna)