KANAGAWA International Fanclub(नेपाली भाषा)

掲載日:2020年8月7日

かながわ国際ファンクラブとは?

KANAFAN STATION

お問い合わせ

アクセス

「कानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फ्यान क्लब」 मा हार्दिक स्वागत छ
नयाँ समाचारहरु तथा बिस्तृत जानकारीहरुका लागी जापानी तथा अंग्रेजी पृष्ठहरु हेर्नुहोला।

कानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फ्यान क्लबको बारे

「कानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फ्यान क्लब」भनेको बिदेशी बिधार्थीहरु तथा कानागावा संग मित्रता गाँसेका, देश-बिदेशमा रहने महानुभावहरु तथा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुको समूह हो। यस फ्यान कल्वको सदस्य भएमा कानागावाको महत्वपूर्ण खबरहरुको बारेमा बुझ्न तथा जानकारीहरु लिई अन्य सदस्यहरु संग विचार साट्नुका साथै बिभिन्न ब्यक्तिहरु संग विचारको आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। फ्यान क्लब मार्फत विश्व र कानागावालाई जोड्ने नेटवर्क बनाउनुका साथै, कानागावासंग सम्बन्ध भएका बिदेशीहरु तथा त्यस्ता बिदेशीहरुलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुसंग मिलेर डाइनामिक कानागावा बनाउने प्रयास गर्नेछौ।

फ्यान क्लबको सदस्यता बारे

कानागावाको लागी「केहि गर्न चाहने 」、「कानागावा मनपराउने 」कानागावाप्रति आत्मियता राख्ने, साथै कानागावा संग सम्बन्ध भएका बिदेशीहरु भए जो सुकैले पनि यसको सदस्यता लिन सक्दछन्।

जस्तै

〈यस अञ्चल〉

 • कानागावामा अध्यन गरिरहेका बिदेशी बिधार्थीहरु,
 • कानागावामा ताष्ट्लम ष्ट्लइर्हेका प्रष्ट्शक्षाथीहरु आदी

〈ष्ट्बदेशमा〉

 • कानागावामा अध्यन गर्ेका पूवा ष्ट्वधाथीहरु आदी
 • कानागावामा ताष्ट्लम ष्ट्लएका पूवा प्रष्ट्शक्षाथीहरु आदी

त्यस बाहेक, कानागावाप्रष्ट्त आिीयता र्ाख्ने देश ष्ट्भत्र बाष्ट्हर्का ब्यक्तिहरु
~सदस्यता शनल्क तथा माष्ट्सक शनल्क लाग्ने छैन~

सदस्यता ष्ट्लन यहााँ ष्ट्थच्ननहोस

सहयोगी सदस्यता बार्े

ष्ट्बदेशी ष्ट्बधाथीहरुलाई सहयोग गने NPOसंस्था, ष्ट्नजी कम्पनी, अस्पताल तथा समाज कल्यार्कार्ी संस्था वा ब्यक्ति मध्ये 「कानागावा अन्तर्ााष्ट्रिय फ्यान क्लबको उदेश्यप्रष्ट्त सहमष्ट्त जनाउने संस्था वा ब्यक्ति भए, जो कोष्ट्हपष्ट्न यसको सदस्य हुन सक्नेछन्।सहयोगी सदस्यहरुलाई, फ्यान कल्ब सदस्यहरुको लागी आयोजना गरर्ने “आदानप्रदान कायाक्रम, अवलोकन भ्रमर्, अध्यन भ्रमर्, सामाग्रीहरु उपलब्ध गर्ाउने वा सहयोगी परर्वार् भएर् ष्ट्बधाथीहरुलाई घर्मा बोलाउने”जस्ता कायाहरु गननाहुन अननर्ोध गरर्न्छ।

सहयोगी सदस्यता ष्ट्लन यहााँ ष्ट्थच्ननहोस

फ्यान क्लबको सदस्य वा सहयोगी सदस्य भएमा

त्यस्ता सदस्यहरुलाई ष्ट्बष्ट्भन्न ष्ट्कष्ट्समका जानकार्ीहरु उपलब्ध गर्ाइन्छ।

 • कानागावाको पयाटन स्थल, कायाक्रम वा योजनाहरु,ष्ट्बदेशी ष्ट्बधाथीहरुलाई गरर्ने सहयोग बार्े इमेल मार्ात सूचना पठाइन्छ।
 • होमपेज मार्ात कानागावामा 「कामगना」,「बस्न」,「भेटघाट गना」कोलागी ष्ट्बष्ट्भन्न जानकार्ीहरु उपलब्ध गर्ाइन्छ।

कानागावा अञ्चलले आयोजना गने फ्यान कल्ब तथा ष्ट्बदेशी ष्ट्बधाथीहरुको लागी आयोजना गने कायाक्रममा भाग ष्ट्लन पाइन्छ।

कनर्ोइवा अाँञ्चलाष्ट्धसको अननर्ोध

कानागावामा अध्यन गने र् बस्ने ष्ट्बदेशबाट आउननभएका ब्यक्तिहरु, हाल ष्ट्बदेशमा बसे पष्ट्न कानागावासंग सम्बन्ध भएका ब्यक्तिहरु कानागावाको फ्यान भईष्ट्दननभयो भने यस कानागावा अञ्चलले गना सक्ने सबैभन्दा ठूलो कनटनीष्ट्त त्यष्ट्ह हुनेछ।

यस पोटाल साइट 「कानागावा अन्तर्ााष्ट्रिय फ्यान क्लब」 हेरर्ष्ट्दनन भएकोमा हाष्ट्दाक धन्यवाद।

कनटनीष्ट्त भनेको साधार्र्तया देश र् देशको बीचको सम्बन्ध हो तर् वास्तबमा महत्वपूर्ा कनर्ा जनस्थर्को आिीय सम्बन्ध प्रगाड भएर् ब्यक्ति ब्यक्तिबीच आदान प्रदान हुने कनर्ा हो। कानागावामा आएका व्यक्तिहरुलाई कानागावाको आदान प्रदानले जीवनभर् नष्ट्बष्ट्साने संझनाहरु बनोस भन्ने लाग्दछ।“ष्ट्बदेशबाट आएर् कानागावामा पढ्ने, बस्ने ब्यक्तिहरु, हाल ष्ट्बदेशमा बस्ने कानागावासंग सम्बन्ध र्हेका ब्यक्तिहरु, सहयोग वा आदान प्रदान बाट सम्बन्ध ष्ट्बकाश गर्ी, जापान र् उहााँहरुको देश बीचको बष्ट्लयो पाइप बनाउने” त्यो नै मैले सोचेको「कनटनीष्ट्त」हो। स्थानीय क्षेत्रमा ष्ट्बदेशबाट आएका ब्यक्तिहरुसंग नष्ट्जकको सम्बन्ध र्ाख्ने अञ्चलबासीहरु,ष्ट्नजी कम्पनीहरु, NPOका ब्यक्तिहरुसंगै यस्तो ष्ट्कसीमको कनटनीष्ट्तलाई अगाष्ट्ड बढाउन चाहन्छन।

२०११को शर्द् ऋतनमा म कानागावाको भष्ट्गष्ट्नत्व सम्बन्ध भएको मलेष्ट्शयाको पेनान प्रान्तमा गएको ष्ट्थए। मैले कानागावाको आथातन्त्रबार्े प्रेजेन्टेशन गर्ेको हलमा एकजना जवान ब्यक्तिसंग भेट भयो। त्यो जवान मान्छेले भने 「मैले कानागावामा अध्यन गर्ेको र् असाध्यै र्ाम्रो अननभवहरु गर्ेको ष्ट्थए। हाल पढाइ सकेर् आफ्नो देशमा र्केर्, ब्यापार् गर्ी धेर्ै ठूलो प्रगष्ट्त गर्ेको छन। त्यो सब कानागावाको देन हो। म आफ्नो बााँकी जीवनमा कानागावा र् पेनान प्रान्त, त्यसैगर्ी जापान र् मलेष्ट्सयाको बीचको कोसेढनंगा भएर् काम गना चाहन्छन」भनेर् भन्ननभयो।

यस्ता ब्यक्तिहरुको अक्तस्तत्व अष्ट्तनै ठनलो हुन्छ। अब जापान र् कानागावाको फ्यान बढाउने कनर्ा कानागावा र् जापानको भष्ट्वष्यकोलागी महत्वपूर्ा कनर्ा हो जस्तो मलाई लाग्द्छ।

त्यस कार्र्, कानागावाको फ्यानहरु संसार्भर् र्ैलाएर्, नेटवका बनाउनकोलागी, कानागावामा पढ्ने, बस्ने ष्ट्बदेशबाट आएका ब्यक्तिहरु वा हाल ष्ट्बदेशमा बसेपष्ट्न कानागावासंग सम्बन्ध भएका ब्यक्तिहरुको लागी यो「कानागावा अन्तर्ाष्ट्रिय फ्यान क्लब」पोटाल साइटको शनरुवात गरर्एको छ।

यहााँ सहयोग वा आदानप्रदानका कायाक्रमहरुको परर्चय, पयाटन सम्बन्धी जानकार्ी लगाएत कानागावाका आकर्ाक सूचनाहरु, सदस्यहरुबाट प्राप्त जानकार्ीहरु लगाएत अन्य ष्ट्वष्ट्भन्न सूचनाहरु प्रदान गरर्न्छ। यस पोटाल साइटले कानागावाको सम्बन्ध प्रगाड गना ष्ट्बष्ट्भन्न ब्यक्तिहरुलाई काम लागोस् र् 「कानागावा अन्तर्ााष्ट्रिय फ्यान क्लब」को उतर्ोत्तर् प्रगष्ट्तको कामना गदाछन।

本文ここまで
県の重点施策
 • 未病の改善
 • ヘルスケア・ニューフロンティア
 • さがみロボット産業特区
 • 県西地域活性化プロジェクト
 • かながわスマートエネルギー計画
 • 神奈川県発、アート・カルチャーメディア「マグカル」
 • ともに生きる社会かながわ憲章
 • SDGs未来都市 神奈川県 SDGs FutureCity Kanagawa